La cooperativa és un model d’empresa que pertany a l’Economia Social i que s’utilitza per a satisfer les necessitats econòmiques, socials i culturals del grup de persones que la composen.

Històricament els principis que s’han aplicat al moviment cooperatiu de Catalunya son els que proposa l’Aliança Cooperativa internacional. Parlem de l’adhesió́ voluntària i oberta; la gestió́ democràtica per part dels socis; la participació́ econòmica dels socis; l’autonomia i la independència; l’educació́, la formació́ i la informació́; la cooperació́ entre cooperatives, i l’interès per a la comunitat.

És una fórmula molt adequada i aconsellable en molts casos i que presenta molts avantatges pels seus socis com per exemple:

 • Gestió i presa de decisions participativa i democràtica.
 • Es comparteixen les responsabilitats, els excedents, les habilitats i els riscos.
 • Permet triar el règim de la Seguretat Social.
 • Gaudeixen de bonificaciones fiscals.
 • Tenen accés a Ajuts i subvencions.

La realitat és que a la pràctica s’ha fugit d’utilitzar aquesta forma jurídica donat que fins ara es considerava un model rígid i força complicat que el feia molt poc atractiu als emprenedors i als professionals que els assessoren i amb moltes dificultats per a gestionar i entendre.

El passat 5 d’Agost va entrar en vigor a Catalunya la Llei 12/2015 de Cooperatives.

L’objectiu d’aquesta nova legislació , a part de promoure el cooperativisme, és la d’adaptar aquesta fórmula jurídica a la realitat socioeconòmica actual, flexibilitzar-la i presentar-la com una fórmula vàlida i competitiva amb capacitat de crear ocupació i adaptada als nous temps. La llei no imposa un únic model sinó que ens obra un ventall per a que la cooperativa pugui triar i s’autoreguli a través del que determinin en els seus estatuts socials.

Que ofereix la nova legislació:

1) Facilita el procés de creació de noves cooperatives

 • Es redueix de tres a dos el nombre mínim de persones sòcies necessàries per a formar qualsevol tipus de cooperativa (excepte les de consum). La tercera persona sòcia es podrà incorporar en el termini de 5 anys.
 • Es creen noves classes de cooperatives:
 • Cooperatives de foment empresarial:

Noves cooperatives que donaran assessorament i suport a la iniciativa emprenedora dels seus socis.

 • Cooperativa integral (rural)
 • Tràmits d’inscripció en dos dies :

Les cooperatives que tinguin deu o menys socis en el moment de la constitució podran fer els tràmits de constitució en dos dies hàbils.

2) Flexibilitza el règim social i introdueix fórmules que milloren la gestió empresarial

 • Incorporació d’un “Glossari” amb noves figures i innovació terminològica
 • La nova Llei es refereix a les persones que realitzen l’activitat principal a la cooperativa com a Socis i sòcies comuns. Aquests socis comuns son els actors principals i tenen la majoria dels vots socials, tant a l’Assemblea com en el Consell Rector.
 • Incorporació de la figura del “Soci temporal” (amb limitació de vot), que es regularà a través dels Estatuts Socials. El nombre de socis temporals no podrà ser superior a la tercera part de socis comuns i el període de vinculació amb la cooperativa no pot excedir de 5 anys des de la data d’admissió.
 • Incorporació de la figura dels socis col·laboradors (amb limitació de vot) : Poden ser persones o entitats. No realitzen l’activitat principal de la cooperativa sinó que tenen la missió de col·laborar en aconseguir la finalitat de la cooperativa aportant capital, coneixement o qualsevol altre recurs.
 • S’elimina com a tipus de soci l’excedent (Situació de soci en excedència).
 • El consell rector:

És l’òrgan que administra la cooperativa i al qual se li ha ampliat el seu àmbit de competències. S’ha concretat la responsabilitat patrimonial que es pot exigir a les persones membres del Consell Rector en el moment que no gestionen la cooperativa de forma diligent. Entre d’altres s’estableix que els creditors poden exercir acció de responsabilitat contra els seus membres en el cas que el patrimoni social sigui insuficient per a cobrir els crèdits. El consell rector ha d’estar constituït per un mínim de tres persones (excepte a les cooperatives formades només per dos socis). La majoria dels membres del Consell Rector han de ser socis comuns i la resta poden ser socis d’altres tipus. També s’incorpora la possibilitat que persones no sòcies en formin part (la quantitat de no socis no pot ser superior a la quarta part dels membres del consell rector).

 • Pàgina web corporativa Oficial :

Es regula la possible existència d’una pàgina web oficial on, entre d’altres coses, es puguin convocar les Assemblees Generals, celebrar assemblees i reunions virtuals aplicant mètodes telemàtics de vot.

 • Vot per representació :

Un soci podrà tenir dos vots delegats.

 • La facultat sancionadora es podrà atribuir a un òrgan diferent del Consell Rector, excepte per a faltes molt greus.

3) Novetats en matèria de Gestió Econòmica i finançament

 • El Fons de Reserva Obligatori (FRO):

El 20% dels resultats positius d’un exercici (després d’eixugar les pèrdues dels exercicis anteriors) han d’estar destinats a aquest fons, que te la finalitat de dotar de fortalesa financera a la cooperativa davant de tercers. Fins ara aquest fons era irrepartible entre els socis i la novetat rau en la possibilitat de poder repartir fins al 50% del FRO entre els socis en cas de dissolució de la cooperativa (ho han de preveure els estatuts).

 • S’incentiven les aportacions voluntàries i les dotacions al FRO

4) Dimensionar el sector cooperatiu

5) Simplifica la gestió i elimina càrregues administratives

S’han simplificat i eliminat moltes càrregues administratives que faciliten la gestió com per exemple la validesa del web corporatiu a efectes de comunicació i publicitat, la no obligació de l’auditoria de comptes per a les cooperatives de 2n grau i la no necessitat d’inscripció al Registre dels Convenis intercooperatius entre d’altres.

Esperem que amb aquests nous canvis moltes persones emprenedores s’animin a utilitzar aquest model i fem créixer l’Economia Social.

Mònica Herrera

Consultora Social