Les Associacions Juvenils es creen i s’organitzen com qualsevol altra associació però tenen una sèrie de particularitats que intentarem explicar fil per randa en aquest article.

 

Joves responsables i compromesos amb el seu entorn

 

Fundar una Associació Juvenil és una bona fórmula a l’abast dels joves per a poder relacionar-se de forma responsable amb l’ entorn . A través de l’Associació podran participar activament en la seva comunitat portant a terme activitats motivadores i expressant les seves opinions i la seva forma de veure el mon d’una manera participativa i democràtica. Així doncs, si sou un grup de més de 3 joves, teniu un objectiu de caràcter social que va més enllà dels vostres interessos particulars i disposeu de temps lliure i ganes de fer coses, no us ho penseu més i poseu mans a l’0bra. Participar des de ben jove en una associació és una bona practica i aprenentatge sobre els models de participació democràtics i de gestió de projectes que us ajudaran a créixer com a persones i també, per que no dir-ho, us donaran un bon aprenentatge sobre gestió de projectes i presa de decisions que us pot ser molt útil de cara a l’edat adulta i a la incorporació al món laboral. Formar part d’Associacions també és molt útil pel “currículum”.

 

Algunes puntualitzacions importants

 

Ja sabem que les associacions no tenen ànim de lucre. Els beneficis que s’obtenen de les activitats no es poden repartir entre els socis sinó́ que s’han de reinvertir en les activitats de l’entitat. És important saber que no tenir ànim de lucre vol dir no repartir beneficis entre els socis però que com a Associació si que podrem:

 • Realitzar Activitats Econòmiques i generar excedents econòmics .
 • Realitzar contractes laborals a persones externes a l’associació.
 • Realitzar contractes laborals a persones sòcies i membres de la Junta Directiva sempre que els Estatuts ho permetin i que el nombre de membres retribuïts de la junta directiva no sobrepassi el 50% de la totalitat. En el cas que hi hagués un conflicte d’interessos amb aquests socis amb contractes remunerats aquests no haurien de fer ús del seu vot en l’assemblea General.

Les característiques principals d’una Associació Juvenil diferents a les de la resta d’associacions:

 • Els seus socis son persones entre 14 i 30 anys.
 • Els menors d’edat poden ser membres dels òrgans de govern, però̀ no seran responsables davant de tercers i les decisions preses pels òrgans en què participen.
 • Es registren en els mateixos registres establerts per a les Associacions, però̀ ha de figurar en els seus estatuts el seu caràcter d’Associacions Juvenils.
 • En la seva denominació hi ha de constar “juvenil” o “de joves” o qualsevol altra referència similar.
 • Si l’associació́ no té, com a mínim, dues persones majors d’edat o menors emancipades en l’òrgan de govern, ha de disposar del suport d’un Òrgan Adjunt, elegit per l’Assemblea General i integrat per un mínim de dues persones majors d’edat o menors emancipades amb la finalitat de suplir, qualsevol d’elles, la manca de capacitat d’obrar de les persones que formen part dels òrgans de l’associació́ en tots els casos en què calgui.

 Qui pot Constituir i inscriure al Registre una Associació Juvenil

 • Les persones físiques majors d’edat i menors emancipades .
 • Les persones menors d’edat que tinguin almenys 14 anys, sempre que actuïn amb l’assistència dels seus representants legals
 • Les persones jurídiques privades i publiques
 • Les persones menors d’edat amb capacitat natural, quan es tracti d’associacions juvenils, infantils o d’alumnes

Qui pot ser soci d’una Associació Juvenil

 • Poden ser socis de ple dret els joves d’edat compresa entre els 14 anys complits i els 30 sense complir.
 • Les persones que surten d’aquests marge d’edat (tant per sota com per sobre) no son socis de ple dret. Tenen veu però no vot.
 • Les persones que compleixin 30 anys mentre transcorre el seu mandat en l’òrgan de govern poden continuar formant part dels òrgans directius fins que finalitzi el aquest mandat.

El Registre de la Secretaria General de Joventut

 

El fet d’inscriure l’Associació en aquest registre permet accedir a la informació́ de la Secretaria General de Joventut com per exemple convocatòries de subvencions per a entitats juvenils o entitats prestadores de serveis a la joventut. També dóna dret a acollir-se a aquestes convocatòries de subvencions i ajuts de la Direcció General de Joventut, a aparèixer en el cercador d’entitats i a rebre informació en el marc de les actuacions de difusió promogudes per la Direcció General de Joventut.

En la resolució d’inscripció s’atorga a les entitats el número de Cens, que els servirà per identificar-se davant la Direcció General de Joventut.

 

Si us animeu a constituir una Associació Juvenil i no sabeu per on començar no dubteu en contactar amb nosaltres, on de forma totalment gratuïta us donarem tot l’assessorament necessari per a que pugueu portar a terme el vostre projecte.

Monica Herrera,

Secretaria AEESC