Subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur majors de 45 anys al mercat de treball, s’obre la convocatòria per a l’any 2015 i s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2016.
Es tracta d’un ajut a les empreses que contractin persones majors de 45 anys en situació d’atur facilitant-los la incorporació de nou al mercat de treball i proporcionant-los experiència laboral recent.

Objecte
Obrir la convocatòria per a l’any 2015 dels ajuts a la contractació per fomentar la incorporació al mercat de treball de persones en situació d’atur majors de 45 anys.
Obrir la convocatòria anticipada per a l’any 2016 dels ajuts a la contractació per fomentar la incorporació al mercat de treball de persones en situació d’atur majors de 45 anys.
L’objecte d’aquestes bases és regular els ajuts a la contractació per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur majors de 45 anys al mercat de treball, que podran ser convocats per resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya condicionades a les disponibilitats pressupostàries.

Persones o entitats beneficiàries
Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts totes les persones físiques i jurídiques amb capacitat per a contractar laboralment, amb centre de treball a Catalunya, a excepció de les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, les empreses d’inserció i les empreses de treball temporal.

 

Aplicació pressupostària i import
L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions per a la convocatòria de 2016 és d’1.000.000,00 euros, amb la possibilitat de ser ampliat un cop realitzades les modificacions pressupostàries oportunes, amb càrrec a les partides pressupostàries D/470000113/331D/0000, D/480000102/331D/0000, D/481000111/331D/0000, D/482000111/331D/0000 i D/484000108/331D/0000, del pressupost del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2016.
La concessió de les subvencions previstes a la convocatòria 2016 està condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.
Els ajuts previstos en aquesta Ordre estan inclosos dins la categoria ajuts a la contractació i l’ocupació de treballadors desafavorits i treballadors amb discapacitat establerta a l’article 1.1 f) d’acord amb la classificació prevista en el Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny de 2014 pel que es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L 187, de 26.6.2014).
La resolució d’atorgament d’aquestes subvencions estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat, atès que correspon a programes acordats a la reunió de la LX Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals que va tenir lloc el dia 13 d’abril de 2015, mitjançant la qual es distribueixen territorialment les subvencions de l’àmbit laboral finançades a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat.
La subvenció no podrà superar el 50% del cost de la contractació objecte de l’ajut, o el 75% quan es tracti de la contractació d’una persona amb discapacitat igual o superior al 33%.S’entén per cost de la contractació l’import corresponent al cost salarial brut, la indemnització per fi de contracte i la cotització a la Seguretat Social.
Sol•licituds i termini de presentació
El termini de presentació de sol•licituds per la convocatòria de 2015 resta obert des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins al 30 de novembre de 2015.
El termini de presentació de sol•licituds per la convocatòria de 2016 resta obert des de l’1 de gener de 2016 i fins al 30 de novembre de 2016.
Les sol•licituds s’han de presentar als llocs i pels mitjans a què fa referència la base 7 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.
Els requisits per presentar sol•licituds i la manera d’acreditar-los estan recollits en la base 4 de l’annex 1 de l´Ordre.

Termini d’execució
Els ajuts a la contractació subvencionables previstos a la present convocatòria es correspondran a contractes subscrits, respectivament:
– Per la convocatòria de 2015, des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre fins al 30 de novembre de 2015.
– Per la convocatòria de 2016, des de l’1 de desembre de 2015 fins al 30 de novembre de 2016.

Requisits per obtenir la condició de persona o entitat beneficiària:
1- Les persones físiques i jurídiques sol•licitants hauran de complir els requisits següents:
a) Incrementar amb el contracte de treball pel qual es sol•licita la subvenció, el nombre de persones ocupades en comparació amb la mitjana dels 12 mesos previs, tret que el lloc hagi quedat vacant per dimissió de la persona treballadora, de la seva discapacitat, de la seva jubilació per edat, de la seva reducció voluntària del temps de treball o per acomiadament disciplinari procedent.
b) Donar ocupació, almenys, a un 2% de persones treballadores amb discapacitat sobre el nombre total de persones treballadores de l’entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d’acord amb l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (BOE núm. 289, de 3.12.2013), el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat (BOE núm. 94 de 20.04.2005), i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment (DOGC núm. 6885, de 4.6.2015). Aquest requisit només és aplicable en cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a cinquanta persones.
c) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat, i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de sol•licitud, previ a la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.
d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003,de 17 de novembre, general de subvencions.
e) Indicar, d’acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per a prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i d’intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008). Aquest requisit només és aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones.
f) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).
g) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost (BOE núm. 189, de 8.8.2000).
h) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
i) Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995); el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31.1.1997).
j) Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En cas de les empreses de més de 250 persones treballadores, aquestes hauran d’elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d’Igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre homes i dones (BOE núm. 71, de 23.3.2007).
k) En cas d’entitats sense ànim de lucre, estar inscrites en el registre corresponent.
l) En cas d’associacions i fundacions ja constituïdes subjectes a les disposicions del Codi civil de Catalunya, disposar dels estatus adaptats i inscrits abans del 31 de desembre de 2012, d’acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008).
m) En cas de fundacions i associacions, a més del punt anterior, han de complir el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat o del registre corresponent, d’acord amb l’article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril.
n) En cas de persones físiques empresàries, estar donat d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en que sigui obligatori.
o) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui ser d’aplicació a aquesta Ordre.
2- El compliment d’aquests requisits s’haurà d’acreditar mitjançant la signatura de les declaracions responsables que inclourà la sol•licitud de l’ajut.

 

Actuacions i despeses subvencionables
1- Són subvencionables els contractes laborals que compleixin els requisits següents:
a) Efectuats per les persones físiques o jurídiques previstes a la base 2 de l’annex 1 d’aquesta Ordre amb persones treballadores majors de 45 anys, amb 6 mesos continuats en situació d’atur, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la data immediatament anterior a la data de signatura del contracte, i que realitzin la seva activitat en un centre de treball de Catalunya.
b) Que tinguin una durada de 12 o 6 mesos i una jornada des del 50% fins el 100%.
c) Hi consti expressament el salari brut anual, la jornada expressada en percentatge i la data de fi de contracte.
d) En cas que es sol•liciti la subvenció prevista per a contractes amb persones amb discapacitat igual o superior al 33%, hi consti l’autorització de la persona treballadora al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per comprovar per mitjans electrònics el grau de discapacitat declarat pel Departament de Benestar i Família, en cas contrari, s’haurà de lliurar el certificat o document oficial que acrediti el reconeixement del grau de discapacitat.
Queden expressament exclosos els contractes en pràctiques i els contractes fixos discontinus.
2- També seran subvencionables, per una vegada, les pròrrogues dels contractes subvencionats, de 6 mesos de durada, que reuneixin les requisits anteriors excepte la condició d’atur i inscripció com a demandant d’ocupació de la persona contractada. La durada màxima subvencionable d’un contracte, inclosa la pròrroga, és de 12 mesos; tret que es tracti de la contractació d’una persona discapacitada que podrà ser de 18 mesos.
3- El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària, d’acord amb aquestes bases, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de la persona física o jurídica beneficiària, excepte quan es tracti d’una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el nombre de contractes subvencionables serà, com a màxim, 1.
4- Les pròrrogues de contractes subvencionats, d’acord amb l’apartat 2 d’aquesta base, comptaran com un contracte als efectes dels previst en l’apartat 3 d’aquesta base.

Quantia
La quantia de la subvenció serà la que es detalla en les taules següents en funció del salari brut anual segons conveni, la jornada i la durada del contracte celebrat, i en funció de que la persona contractada tingui reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o no. A aquesta quantia s’aplica la limitació prevista al punt 2 de l´edicte: http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=704911&language=ca_ES
Resumim aquí els imports del salari en base al qual ens donaríen la subvenció:
– De 9.380€ a 24.000€ fins a 12.000€ de subvenció
– De 24.000€ a 36.000€ fins a 17.000€ de subvenció
– Més de 36.000€ anuals fins a 20.000€ de subvenció
Pels casos ´existir discapacitat igual o superior al 33% es poden incrementar fins a 4.000€ les partides anteriorment comentades.