En què consisteix la Responsabilitat Social?

La Responsabilitat Social (RS) és l’obligació o compromís dels membres d’una organització, comunitat o grup social per preservar les bones condicions dels seu voltant.

Aquest concepte s’ha traslladat a l’àmbit empresarial i és el que coneixem avui dia com a Responsabilitat Social Corporativa (RSC) o Responsabilitat Social Empresarial (RSE).

D’acord amb la definició de la Comissió Europea, la Responsabilitat Social Corporativa “és la responsabilitat de les empreses pel seus impactes en la societat”. Així doncs, es considera que qualsevol organització té impactes socials, ambientals i econòmics que afecten a la resta de la societat.

Quan una empresa és Socialment Responsable?

D’una banda, les empreses han de ser conscients dels impactes socials, ambientals i econòmics que provoca la seva activitat empresarial. Per tant, la seva finalitat és minimitzar els impactes negatius que aquestes puguin ocasionar.

Com a exemples de bones pràctiques, podríem destacar l’ús de material de reciclatge, per tal de respectar el medi ambient o bé la incorporació en plantilla de persones amb discapacitats, per tal d’evitar l’exclusió laboral de persones amb deficiències intel·lectuals.

Així doncs, no consideraríem que són empreses socialment responsables aquelles que, per exemple, facin ús de mà d’obra infantil, contaminin el medi ambient o siguin fiscalment corruptes.

D’altra banda, per tal de considerar que una empresa és Socialment Responsable, aquesta obligació o compromís per preservar les bones condicions s’ha d’estendre a totes les àrees de gestió de la companyia. Per tant, tots els membres d’una organització, tant directius com treballadors, han d’estar al corrent de les funcions i tasques de l’empresa de manera clara i transparent.

Tanmateix, aquest sentiment responsable també s’ha de transmetre a la resta de grups d’interès de l’empresa. Aleshores, tant proveïdors, accionistes com consumidors han de mantenir-se informats sobre les accions socialment responsables que duu a terme l’empresa.

Com a empresa, què m’aporta col·laborar en un projecte social?

Independentment del sector d’activitat de la teva empresa, formar part i col·laborar en un projecte social aportarà valor al teu negoci gràcies a l’obtenció d’una bona imatge de Responsabilitat Social Corporativa (RSC).

Els consumidors valoren positivament el fet que una companyia destini part dels seus recursos de forma desinteressada al desenvolupament d’un projecte social per tal d’ajudar a un col·lectiu necessitat. Així doncs, dur a terme tasques i accions de RSC incrementa la confiança i fidelització dels consumidors. Així com també, intensifica la motivació de l’equip de treball de la pròpia empresa.   

A més a més, avui dia s’ha convertit en un factor important per rebre subvencions. Les Administracions públiques han posat en marxa diferents programes de subvencions per tal d’incentivar la proliferació d’empreses sostenibles i responsables.

Què és i quines característiques té una Associació

D’acord amb la definició del departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, les associacions són “persones jurídiques privades constituïdes per tres o més persones que s’uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat comuna d’interès general o particular”.

Així doncs, les característiques que comparteixen totes les associacions són:

  • Persones jurídiques: D’acord amb l’article 321.1.1 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya per constituir una associació són necessaris, com a mínim, tres persones.

  • Finalitat comuna: Els membres que formen part de l’associació persegueixen un objectiu comú d’interès general o particular.

  • Sense afany de lucre: Els beneficis anuals obtinguts de la realització d’activitats no es poden repartir entre els socis.

  • Funcionament democràtic: Tots els membres han de tenir veu i vot en les decisions relacionades amb l’associació.

  • Independència: L’associació ha de ser i ha d’actuar amb independència respecte a les finalitats d’altres col·lectius o institucions.

He de registrar la meva associació?

D’acord amb la normativa, l’associació s’ha d’inscriure al Registre d’Associacions. La inscripció es pot fer des de qualsevol Registre de la Generalitat de Catalunya, però per reduir temps és recomanable fer-ho directament al Departament de Justícia situat al carrer Pau Claris, 81.

Aquesta inscripció és a efectes de publicitat, en cap cas atorga personalitat jurídica a l’associació. No obstant, és recomanable inscriure-la per tal de:

  • Disposar d’un nom.

  • Rebre subvencions.

  • Registrar un NIF propi per emetre o rebre factures.

  • Respondre a obligacions concretes amb terceres persones.

Quina documentació necessito per constituir l’associació?

Per iniciar la tramitació de constitució d’una associació és necessari tenir tres documents: acta fundacional, estatuts i sol·licitud d’inscripció.

En primer lloc, l’acta fundacional reuneix tota la informació relacionada amb el dia, hora i lloc on es va decidir crear l’associació, les dades dels socis fundadors i la composició de la junta directiva amb un mínim de tres membres.

En segon lloc, dins dels estatuts han de constar els principis bàsics pels quals es regirà l’associació. Per tant, hi han de ser-hi les finalitats de l’associació i aquestes han d’estar signades per tots els socis fundadors.

Per últim, un cop a punts els documents anteriors, s’ha de realitzar la sol·licitud d’inscripció per tal de constituir l’associació de cara al Registre.

Com i on puc sol·licitar el NIF de l’associació?

Per obtenir el NIF de l’associació cal dirigir-se al Ministeri d’Hisenda.

En cas de no estar inscrit encara en el Registre, es pot demanar un NIF provisional presentant l’acta fundacional, els estatuts i la sol·licitud d’inscripció segellada pel Registre.

Si ja has rebut la resolució final de la inscripció del Registre d’Associacions, es pot demanar el NIF definitiu.

Obligacions fiscals de les Associacions

D’acord amb l’última modificació del Reial decret llei 1/2015 sobre les obligacions fiscals de les Associacions i Entitats Sense Ànim de Lucre (ESAL), aquestes estan obligades a fer front a l’Impost de societats (IS).

No obstant, queden exemptes aquelles associacions que els seus ingressos no superin els 50.000 euros anuals, que els ingressos procedents de rendes no exemptes sotmeses a retenció no superin els 2.000 euros anuals i si totes les rendes no exemptes obtingudes estan sotmeses a retenció.

Respecte a altres impostos, les associacions poden fer front a l’IVA. No obstant, aquest impost es de caràcter voluntari per a les associacions sense afany de lucre.

Com afecten les modificacions fiscals a les associacions

D’acord amb l’última modificació de la Reforma Fiscal, aquesta preveu dos canvis importants per a les associacions sense afany de lucre:

D’una banda, totes les associacions estan obligades a utilitzar un programa de comptabilitat ordenat o bé contractar un servei de gestoria extern per tal de deixar clars els seus ingressos i despeses corresponents a les rendes i explotacions econòmiques no exemptes.

D’altra banda, les associacions estan obligades a pagar l’Impost de Societat (IS) i, per tant, han de declarar la totalitat de les rendes.